Obchodní společnost AARON shop s.r.o. byla nucena s ohledem na ekonomické problémy nezávislé na vůli jejího vedení ukončit svou činnost. Všem dosavadním zákazníkům děkujeme za přízeň.


Nacházíte se zde:   AARON | Obchodní podmínky pro ČR | Obchodní podmínky platné do 15.8.2012Obchodní podmínky platné do 15.8.2012

Obchodní a reklamační řád pro ČR

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ("ObchZ"), č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ("OZ") a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění ("OOS") a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v níže označené provozovně prodávajícího, jakož i v ostatních jeho provozovnách, jakož i prostřednictvím webových stránek provozovaných prodávajícím.

Prodávající je podnikatel fyzická osoba podnikající pod názvem Tomáš Kůs – AARON , místo podnikání: Pražského 635/36, 152 00 Praha 5 / provozovna: Ječná 32, 120 00 Praha 2, IČO: 48098515 , DIČ: CZ7305310375 , (dále jen „Prodávající").

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s těmito obchodními podmínkami zahrnujícími též reklamační řád.
Obchodní podmínky a reklamační řád jsou dostupné přímo v prostorách provozovny nebo na internetové prezentaci www.aaron.cz/obchodni-podminky

Obchodní podmínky

Dodací lhůty

a) zboží dodávané na dobírku

Zboží, které je skladem Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme na jakoukoliv adresu v ČR obvykle do 24 hodin od telefonického potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle následující pracovní den po jeho zajištění na sklad, nebo podle dostupnosti od dodavatele ve lhůtě přiměřené okolnostem.

b) zboží dodávané s platbou na splátky

V případě internetové objednávky s platbou na splátky, činí dodací lhůta obvykle 3 až 4 pracovní dny, od telefonického potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

Způsoby platby a dodání zboží

 • Na dobírku

 • Zboží Vám bude zasláno
  a) Českou poštou nebo b) přepravní službou General Parcel. V případě doručení zboží přepravní službou je zboží dodáváno do vlastních rukou a to v pracovní den následující po odeslání ze strany prodávajícího, kdykoli v době mezi 8:00 až 17:00 hod. Cestu zásilky je možné sledovat podáním zprávy na příslušnou emailovou adresu zákazníka. Cena za doručení zboží prostřednictvím dopravce činí 149 Kč s DPH.

 • Bankovním převodem - proforma (zálohová) faktura
  Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proforma fakturu a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 255250028/5500 vedený u Ebanky nebo platbu uhraďte poštovní složenkou.

 • Po přijetí platby Vás budeme obratem kontaktovat kvůli dohodě o předání zboží.

 • V hotovosti nebo platební kartou
  Zboží si můžete vyzvednout a zaplatit v naší prodejně v Ječné ulici. Platby přijímáme v hotovosti, nebo je možné platit platebními kartami typu: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card, Euro Card. Tento způsob odběru je samozřejmě zdarma.

 • Na splátky
  Po schválení úvěrové žádosti Vám odešleme zboží Českou poštou. Na nejbližší pobočce Vašemu bydlišti si pak s potřebnými dokumenty a doklady zásilku vyzvednete. Při jejím převzetí budete pracovníkem České pošty vyzváni k ověření totožnosti. Po podpisu úvěrové smlouvy Vám bude zásilka vydána.

V případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. zejména internetu, je uzavřená smlouva prodávajícím archivována za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím subjektům. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a spotřebitel má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách prodávajícího www.aaron.cz/obchodni-podminky podmínky, čímž je umožněna jejich archivace a reprodukce spotřebitelem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které spotřebitel používá. Smlouvy lze uzavírat v českém jazyce. V jiném jazyce je možné smlouvu uzavřít pouze po předchozí dohodě smluvních stran.

Reklamační podmínky

Prodávající odpovídá kupujícímu, který není podnikatelem, za to, že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má především jakost a užitné vlastnosti pro daný druh zboží obvyklé, jinak vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem, nebo prodávajícím popisované, nebo vlastnosti, které lze očekávat na základě reklamy prováděné výrobcem, nebo prodávajícím. Vlastnosti zboží musí odpovídat účelu, pro který se daná věc obvykle užívá, nebo účelu, který prodávající pro použití věci uvádí.

Není-li věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, tj. zejména vykazuje vady, má kupující právo na to, aby byla věc bezodkladně uvedena do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo opravou, dle volby kupujícího. Není-li takový postup možný může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou před převzetím věci věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo se neprokáže opak.

Dodané zboží po převzetí bez zbytečného odkladu řádně prohlédněte. V případě zjištění vad bez zbytečného odkladu informujte prodávajícího o takto zjištěných závadách. Pro efektivnější vyřízení reklamace doporučujeme reklamaci vady uplatnit písemnou formou, např. reklamačním dokladem. V rámci reklamace je třeba uvést minimálně následující údaje:

 • identifikaci reklamujícího a prodávajícího (identifikace prodejny),
 • identifikaci reklamovaného výrobku, včetně uvedení data prodeje,
 • konkretizaci rozporus kupní smlouvou, popř. reklamovaných vad,
 • požadavek kupujícího na způsob vyřízení reklamace,
 • datum uplatnění reklamace

V zájmu efektivního vyřízení reklamace připojte k reklamaci, resp. reklamačnímu dokladu kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo kopii prodejního dokladu (účtenky) a řádně vyplněný záruční list, který obsahuje datum a místo prodeje (firemní razítko), podpis prodávajícího, typové označení a výrobní číslo (serial number) zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Připouští-li to povaha věci má kupující při osobním odběru zboží právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby mu byla její činnost předvedena. Prodávající nenese odpovědnost za zjevné vady zboží, ledaže ujistil kupujícího, že věc je bez jakýchkoli vad.

Před prvním použitím zboží doporučujeme řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) odpovídá kupující za vady vzniklé tímto neodborným zacházením, resp. zacházením a užíváním zboží v rozporu s uživatelskou příručkou. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé tímto neodborným zacházením, resp. zacházením a užíváním zboží v rozporu s uživatelskou příručkou, dále za vady vzniklé v důsledku tzv. vyšší moci. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady zboží způsobené chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, či opravou, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, vady vzniklé mechanickým poškozením zapříčiněným zákazníkem, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neodpovídá za obsah uložených dat a nastavení přístroje.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc již užitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo výměny věci právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se na reklamaci a postup při reklamaci vztahují výhradně ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, Záruční doba činí 24 měsíců při prodeji spotřebního zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).

Zákazníkům, kteří nakoupili zboží na daňový doklad, na kterém je uvedeno IČO nebo DIČ, je poskytována záruka na zboží 12 měsíců a vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Obchodním zákoníkem ČR. Ostatním zákazníkům je poskytována záruční doba, kterou uvádí výrobce, minimálně však 24 měsíců a vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Občanským zákoníkem ČR.

Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je především provozovna prodávajícího na adrese Ječná 32, 120 00 Praha 2, tel.: 296 206 501. Reklamaci je možné podat rovněž na následujících provozovnách prodávajícího, tedy konkrétně na adresách: Na Poříčí 11, 110 00 Praha 1; Pekařská 18, 602 00 Brno 2; Reální 4, 701 00 Ostrava. Reklamaci lze uplatnit osobně na provozovně, nebo zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny prodávajícího Záhřebská 23-25, 120 00 Praha 2.

Spotřebitel je rovněž oprávněn v případě, že je předmět koupě vybaven záručním listem, uplatnit reklamaci v autorizovaném servisu uvedeném v záručním listu. Kontakty na jednotlivé autorizované servisy dle výrobců jednotlivých druhů zboží jsou uvedeny rovněž na webových stránkách prodávajícího na adrese http://www.aaron.cz/sluzby.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou na adresu reklamačního oddělení prodejce, označte zásilku za účelem snadnější identifikace viditelně nápisem "REKLAMACE". K zásilce připojte za účelem efektivnějšího vyřízení reklamace: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, reklamační doklad (obsahující výše specifikované náležitosti), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží - nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, není-li předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo

 • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo

 • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Vrácení zboží

Pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon) má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu. Takové zboží doporučujeme vrátit nepoškozené a plně funkční, pokud možno v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny.

Možnost odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce se nevztahuje na:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 • na dodávku zboží, které bylo bylo prodávajícím upraveno dle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu

Odstoupení od kupní smlouvy pro vícenásobné vady

U vícenásobné oprávněné reklamace (3× oprávněná reklamace stejné závady nebo 4× různé), nebo v případě výskytu 3 a více různých vad najednou, má zákazník nárok na výměnu za nový kus nebo vrácení kupní ceny v plné výši. Zboží se doporučuje vrátit v kompletním balení včetně veškerého příslušenství, které bylo součástí dodávky.

Vrácení bezvadného zboží po dohodě s prodávajícím

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny) . Kupujícímu je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5% z prodejní ceny.
Na vrácení bezvadného zboží, které bylo zakoupeno přímo v prodejně nevzniká kupujícímu žádný nárok.

Adresa pro vracení zboží:
Tomáš Kůs - AARON, Ječná 32, 120 00 Praha 2, tel. 296 206 503, fax: 296206501, mobil: 774 499 390 nebo na e-mailové adrese info@aaron.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost dne 12.7. 2012. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky a reklamační řád jednostranně měnit.


tisk | doporučit e-mailem | nahoru

k obsahu ↑


Odběr novinek

Požadavek se zpracovává
Zadáním Vašeho emailu budete informováni o novinkách a výhodných nabídkách.