Obchodní společnost AARON shop s.r.o. byla nucena s ohledem na ekonomické problémy nezávislé na vůli jejího vedení ukončit svou činnost. Všem dosavadním zákazníkům děkujeme za přízeň.


Nacházíte se zde:   AARON | Obchodní podmínky pro půjčovnuObchodní podmínky pro půjčovnu

 

  • Vlastnictví: AARON shop s.r.o., se sídlem Praha 2 - Ječná 518/32, PSČ 12000, IČO 275 75 420 (dále též jen „pronajímatel“), zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky.

  • Doba pronájmu: pronájem se počítá od dne převzetí pronajaté techniky do dne vrácení uvedeném na smlouvě o pronájmu. Délka doby nájmu je stanovena dohodou smluvních stran. Technika je zpravidla pronajímána nejdéle na dobu 1 týden. V případě potřeby prodloužení nájmu, musí zákazník písemně nebo osobně požádat o prodloužení a uzavřít s pronajímatelem dodatek k nájemní smlouvě, v opačném případě bude účtována smluvní pokuta za nevrácení foto techniky. Nájemné za užívání techniky se počítá na dny.

  • Převzetí a vrácení techniky: zaměstnanec půjčovny seznámí nájemce se stavem techniky včetně příslušenství a se základní obsluhou. Stav techniky se uvede do předávacího protokolu a obě strany stvrdí stav podpisem.

  • Odpovědnost za škodu: převzetím předmětu pronájmu a podpisem smlouvy, přebírá zákazník odpovědnost za pronajaté zařízení až do jeho vrácení. Nájemce je povinen nahradit pronajímateli případnou škodu, která vznikla ztrátou, nebo poškozením techniky, případně porušením jiné smluvní povinnosti nájemcem, v plné výši.

  • Doklady: pro uzavření smlouvy o pronájmu techniky musí zákazník předložit dva platné doklady (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz).

  • Záloha: zákazník při podpisu smlouvy o pronájmu složí zálohu za pronajatou techniku dle platného ceníku půjčovny, v případě pronájmu techniky, která není v seznamu půjčovny, se skládá záloha ve výši prodejní ceny techniky. Záloha bude vrácena zákazníkovi po předání techniky zpět pronajímateli a potvrzení předávajícího protokolu, ponížena o výši nájemného, případně smluvní pokuty a náhradu způsobené škody, a to v souladu se smlouvou o pronájmu.

  • Nárok na uzavření smlouvy: na uzavření smlouvy o pronájmu není právní nárok a uzavření je závislé na dohodě pronajímatele a konkrétního nájemce o celém obsahu smlouvy.

 

Sleva při následné koupi zboží. V případě, že nájemce do 14 dnů ode dne skončení pronájmu koupí od pronajímatele jakékoli zboží v ceně stejné, nebo vyšší, v porovnání s hodnotou předmětu pronájmu, bude mu z kupní ceny pronajímatelem odečtena výše uhrazeného nájemného, avšak maximálně do výše trojnásobku nájemného za jeden den. Poskytnutí slevy je podmíněno řádným plněním smlouvy o pronájmu nájemcem. 

 

 

Pronajmout si lze i foto-video techniku, která není v základním seznamu půjčovny, a to po konzultaci se zaměstnancem prodejny, nájemné je účtováno ve výši 4 % z prodejní ceny techniky / 1den.


tisk | doporučit e-mailem | nahoru
k obsahu ↑


Odběr novinek

Požadavek se zpracovává
Zadáním Vašeho emailu budete informováni o novinkách a výhodných nabídkách.